eMail marketing cá nhân hóa

 

Email truyền tải thông điệp sản phẩm

Hình tượng hóa thông điệp ấn tượng, dễ hiểu

Tracking dữ liệu người nhận

 

0989199005